Komunitná záhrada

V zdravom tele zdravé potraviny

Predstavujeme Vám projekt Prvej piešťanskej komunitnej záhrady
ČO? Spoločná záhrada!
Víziu pieš­ťan­ských komunit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krúžok záhrad­ká­rov a ľudí, ktorým záleží na zdra­vej strave, sa minulý rok stala realitou. Že to nebol krok vedľa, potvdzujú existujúce pro­jekty vo svete (naprí­klad aj rozbehnutá ini­cia­tíva v Bra­ti­slave) a ras­túci záu­jem o permakul­túru či potra­vi­novú sebestač­nosť. Osobná skúsenosť nám hovorí, že i v meste sa dajú svoj­po­mocne v urči­tej miere pro­du­ko­vať zdravé potraviny.
PREČO? Viem, čo jem!

V situ­ácii, keď je sys­tém pro­duk­cie a dis­tri­bú­cie potra­vín silno závislý od ropy, cítime aj my, že redukcia potra­vi­no­vej závis­losti je dôle­žitá. Snáď už nie je pre nikoho novin­kou, že ropný zlom (maximálne množ­stvo vyťa­že­nej ropy) sme už pre­ko­nali — produkcia sa bude už len zni­žo­vať a ceny zvy­šo­vať. Aj to je dôvod, prečo ceny potra­vín neus­tále stú­pajú, ale ich kva­lita klesá. Raj­činy v supermar­kete síce vyze­rajú ako z obrázka, o chuti sa už toľko chvály pove­dať nedá. Pove­dzte, akí ľudia majú záu­jem o ces­nak z Číny či jablká zo Španiel­ska? Možno tí, kto­rým zatiaľ uni­kol fakt, že tak zabíjajú lokálne pes­to­va­teľ­stvo a tých zopár cen­tov, čo pri tom ušetria, neskôr vysoko pre­pla­tia kvôli inflá­cii. Neho­vo­riac o výživ­nej hod­note takýchto potra­vín či nezdra­vého pre­in­dus­tria­li­zo­va­ného monokultúrneho poľ­no­hos­po­dár­stva, ktoré zne­hod­no­cuje ornú pôdu.

 

AKO? Akti­vi­zu­jem seba a svo­jich blízkych!

Ako alter­na­tívu k stra­vo­va­niu sa v super­mar­ke­toch pri­ná­šame dostupnosť zdra­vej lokál­nej pro­duk­cie ovo­cia a zele­niny v kolek­tíve suse­dov a pria­te­ľov na per­ma­kul­túr­nych zákla­doch. Chceme poukázať na dôle­ži­tosť spä­tosti človeka s prí­ro­dou, ľudskej ruky s hli­nou, tela s ener­giou nefal­šo­va­ných plo­dov Zeme. Pozo­ru­jeme živé vzťahy medzi rast­li­nami a orga­niz­mami v prí­rode a postu­pu­jeme podobne i v záh­rade, spo­lo­čen­stvách, v našich živo­toch. Vybe­ráme si cestu trvalo udr­ža­teľ­ného hos­po­dá­re­nia a vďaka pozna­niu pros­peš­ných vzťa­hov vytvá­rame vzájomne prí­nosné spoločenstvá.

 

MESTSKÁ KOMUNITNÁ FARMA: Príbeh na pokračovanie…

Vnímame veľký záujem ľudí byť bližšie k prírode, dotýkať sa zeme a pozorovať, ako sa z maličkého semienka stane honosný krík obsypaný plodmi. Vidíme v tom veľký potenciál na potravinové oslobodenie sa a naša reakcia je nasledovná: Prajeme si, aby sa čoraz viac ľudí zaujímalo o jednoduché komunitné spôsoby hospodárenia.

Spo­ločná záh­rada je mies­tom, ktoré dáva ľuďom mož­nosť pozi­tívne ovplyv­niť ich životné pod­mienky = zvý­šiť potra­vi­novú sebestačnosť a jesť zdravú zeleninu a ovo­cie vypes­to­vané vlast­nými rukami. Je však aj mies­tom na stre­tá­va­nie, výmenu skú­se­ností, medzi­gene­račné inšpi­ro­va­nie a vzdelá­va­nie, pred­nášky a works­hopy; budo­va­nie medzi­ľud­ských vzťa­hov a sta­rost­li­vosť o svoje okolie.

 

KTO? My všetci, ktorí jeme!

Cie­ľom je zapo­jiť hlavne miest­nych ľudí do spo­loč­nej snahy o sebestač­nosť, ktorá má poten­ciál prinášať plody na indi­vi­du­ál­nej i kolek­tív­nej úrovni. Tak, ako vo všet­kých našich pro­jek­toch, postupujeme veľmi fle­xi­bilne a v závis­losti od reál­neho dopytu.

Hľadáme odberateľov lokálne ekologicky vypestovanej zeleniny a byliniek. Toto je možnosť pre všetkých obyvateľov mesta, ktorí túžia po zdravom jedle a inšpirácii, ale nemajú čas venovať sa samostatne záhrade. Do budúcnosti uvažujeme o bedničkovom predaji produktov z fariem.

Hľa­dáme nadšených budúcich farmárov z radov záhradkárov, nad­šen­cov, odbor­ní­kov aj lai­kov, ktorých oslovuje myšlienka svätoplukových prútov a sú si vedomí toho, že v jednote sa skrýva neobmedzené množstvo sily, nápadov a riešení aj tých najzložitejších problémov.

Hľadáme lektorov, odborníkov, ľudí z poľnohospodárskej praxe, ktorí by radi svoje skúsenosti odovzdali ďalej. Ak vás projekt Mestskej Komunitnej Farmy oslovil a radi by ste boli pri tom, napíšte nám.

Súviciace príspevky v Sieti Dobra

Ak Vás oslovuje predstava o dostupnosti čerstvých biopotravín, 

kontaktujte nás a sledujte náš web alebo facebook.