Komunitná záhrada

Komunitná záhrada

apr 18, 2013

V zdravom tele zdravé potraviny Predstavujeme Vám projekt Prvej Piešťanskej komunitnej záhrady ČO? Spoločná záhrada! Víziu pieš­ťan­ských komu­nit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krú­žok záh­rad­ká­rov a ľudí, kto­rým záleží na zdra­vej strave, sa minulý rok stala realitou. Že to nebol krok vedľa potvr­dzujú exis­tu­júce pro­jekty vo svete (naprí­klad aj roz­be­hnutá ini­cia­tíva v Bra­ti­slave) a ras­túci záu­jem o per­ma­kul­túru, či potra­vi­novú...

Networking

Networking

jún 26, 2012

Networking   Networking (sieťovanie) je sociálna aktivita, ktorej úlohou je spájať ľudí s podobnými zámermi a cieľmi. Jednotnosť myšlienok nie je podmienkou, no spoločný cieľ a vízie majú tendenciu nachádzať nové riešenia, aktivity a možnosti zmysluplnej spolupráce. Sme otvorení všetkým sociálnym, vekovým, ekonomickým, či iným vrstvám obyvateľstva, ktorí zdieľajú zámer vytvárať prospech pre svoje okolie. Aktívne sa zúčastňujeme stretnutí...

CLOSE
CLOSE