Iniciatíva „PREČ s GMO: Cesta Budúcnosti“ zvoláva stretnutie na GMO poli v Borovciach.

Iniciatíva „PREČ s GMO: Cesta Budúcnosti“ zvoláva stretnutie na GMO poli v Borovciach.

sep 15, 2013

Piešťany, 15.9. 2013 Vzhľadom na protichodné informácie poskytnuté Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch (VÚRV) ohľadne návštevy inšpekcie Európ­skej komi­sie pre oblasť bio­lo­gic­kej bez­peč­nosti v Borov­ciach zvoláva iniciatíva „PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti“ pracovno-informačné stretnutie. Zámerom stretnutia je vyjadriť nevôľu so súčasným stavom a dohodnúť ďalšie kroky postupu iniciatívy a komunikácia s médiami. Stretnutie sa bude konať v Borovciach pri testovacom...

Ako podporiť iniciatívu Preč s GMO?

Ako podporiť iniciatívu Preč s GMO?

sep 7, 2013

Ako môžem podporiť? Začni konať! Off-​​line aktivizmus Použi návod a zorganizuj premietanie filmu Svet podľa spoločnosti Monsanto Zau­jí­maj sa a pod­po­ruj alter­na­tívy k pes­to­va­niu GMO  na Slo­ven­sku ako: Eko­lo­gické poľ­no­hos­po­dár­stvo, Komu­nitné záh­rady alebo Komu­ni­tou pod­po­ro­vané poľnohospodárstvo. Pod­por lokálny trh, vyhľa­dá­vaj domáce potra­viny. Zau­jí­maj sa o prob­le­ma­tiku, vzde­lá­vaj sa, zis­ťuj a roz­ši­ruj  infor­má­cie, vyhľa­dá­vaj miesta pre­meny, dis­ku­tuj a akti­vi­zuj svo­jich priateľov. Stiahni-vytlač-podpíš petíciu na stránke www.vsetkoogmo.sk Zúčastni sa celo­sve­tovo orga­ni­zo­va­ných  pocho­dov, ktoré sa...

CLOSE
CLOSE