VLNA SLOBODNÉHO ZRNA: Pochod za potravinovú suverenitu

VLNA SLOBODNÉHO ZRNA: Pochod za potravinovú suverenitu

sep 26, 2013

...

Ako podporiť iniciatívu Preč s GMO?

Ako podporiť iniciatívu Preč s GMO?

sep 7, 2013

Ako môžem podporiť? Začni konať! Off-​​line aktivizmus Použi návod a zorganizuj premietanie filmu Svet podľa spoločnosti Monsanto Zau­jí­maj sa a pod­po­ruj alter­na­tívy k pes­to­va­niu GMO  na Slo­ven­sku ako: Eko­lo­gické poľ­no­hos­po­dár­stvo, Komu­nitné záh­rady alebo Komu­ni­tou pod­po­ro­vané poľnohospodárstvo. Pod­por lokálny trh, vyhľa­dá­vaj domáce potra­viny. Zau­jí­maj sa o prob­le­ma­tiku, vzde­lá­vaj sa, zis­ťuj a roz­ši­ruj  infor­má­cie, vyhľa­dá­vaj miesta pre­meny, dis­ku­tuj a akti­vi­zuj svo­jich priateľov. Stiahni-vytlač-podpíš petíciu na stránke www.vsetkoogmo.sk Zúčastni sa celo­sve­tovo orga­ni­zo­va­ných  pocho­dov, ktoré sa...

Rekapitulujeme rok v Sieti Dobra

Rekapitulujeme rok v Sieti Dobra

júl 23, 2013

Postavme spoločne mosty do krajšej budúcnosti! Motto: ”Ak budeme čakať na vlády, bude to tak tro­cha neskoro. Ak budeme konať ako jed­not­livci, bude to tak tro­cha málo, ale ak budeme konať ako spoločenstvo, môže to byť tak práve včas.” (In Transition 2.0) Prešiel rok odkedy sme sa objavili na scéne mimovládnych organizácií. Je to zaujímavá, niekedy až strhujúca životná...

Média o Piešťanskej komunitnej záhrade

Média o Piešťanskej komunitnej záhrade

júl 18, 2013

Rádio Regina – Piešťanské záhradky Publikované: 23. Júla 2013 – Rádio Regina Vypočujte si krátky telefonický rozhovor o záhrade v Piešťanoch. Prvá zmienka v celonárodných médiách nám ukázala, že sa treba naučiť, ako pustiť moderátora k slovu. 🙂   Prvá komunitná záhrada v Piešťanoch už prináša ovocie Publikované: 18. Júla 2013 – PNky.sk Symbolicky presne po pol roku od vydania článku, v ktorom...

V zdravom tele zdravé potraviny

V zdravom tele zdravé potraviny

apr 19, 2013

ČO? Spoločná záhrada! Vízia pieš­ťan­ských komu­nit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krú­žok záh­rad­ká­rov a ľudí, kto­rým záleží na zdra­vej strave, sa už túto jar dala do pohybu. Ak Vás oslo­vuje pred­stava o dostup­nosti čerstvých biopotravín, kon­tak­tujte nás a sle­dujte náš face­book. ..a čítajte ďalej o projekte PRVEJ PIEŠŤANSKEJ KOMUNITNEJ...

Komunitná záhrada

Komunitná záhrada

apr 18, 2013

V zdravom tele zdravé potraviny Predstavujeme Vám projekt Prvej Piešťanskej komunitnej záhrady ČO? Spoločná záhrada! Víziu pieš­ťan­ských komu­nit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krú­žok záh­rad­ká­rov a ľudí, kto­rým záleží na zdra­vej strave, sa minulý rok stala realitou. Že to nebol krok vedľa potvr­dzujú exis­tu­júce pro­jekty vo svete (naprí­klad aj roz­be­hnutá ini­cia­tíva v Bra­ti­slave) a ras­túci záu­jem o per­ma­kul­túru, či potra­vi­novú...

CLOSE
CLOSE