Protestujúci vyšli do piešťanských ulíc prvýkrát od nežnej revolúcie. Pochodovali za Slovensko bez GMO.

(English version)

Piešťany 14.10. 2013

pochod_skleny_most

Po takmer 25rokoch sa v uliciach Piešťan ozývali heslá a konal sa pochod. Aktivisti iniciatívy “PREČ s GMO!” zorganizovali verejné zhromaždenie spojené s predstavením petície “Za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO” a následným pochodom v centre Piešťan.
Pochod_mandalaUdalosť sa konala pri príležitosti Svetového dňa potravín a celosvetového Pochodu proti spoločnosti Monsanto. Podobné zhromaždenia sa konali po celom svete vo viac ako 500 mestách naraz. Na Slovensku sa konali v Piešťanoch a Bratislave. Dobrovoľníci rozdávali informačné materiály, diskutovali s okoloidúcimi a ponúkali ich domácimi a bio potravinami z komunitnej záhrady Siete Dobra v Piešťanoch. Vystúpenie DJ Tagera, inšpiratívne tanečné kúsky Vierky a tvorba Kvetu Života zo semien a plodov prírody boli pre všetkých prítomných príjemným kultúrnym spestrením. Hlavným bodom udalosti bolo predstavenie “Petície za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov” vytvorená iniciatívou Slovensko bez GMO. Témy rečníkov boli aktivistické, informačné, enviromentálne, a tiež odborné.

Vyvrcholením podujatia bol pokojný sprievod mestom s transparentami. Z megafónu zaznievali heslá ako: Nechceme Monsanto na Slovensku, Slovensko bez GMO, Zachovajme prírodnú rovnováhu, Chceme zdravé jedlo, Zachráňme včely, Sme to čo jeme…

Na Kolonádovom moste demonštranti symbolicky vhodili semienka do Váhu. Znázornili tak Vlnu Slobodného Zrna a vôľu oslobodiť všetky semená ako zárodok života od patentov nadnárodných spoločností, akou je Monsanto.

AKTUALITA: Aktivisti sa práve dozvedeli o konaní celosvetovej konforenencií o biotechnológiách a aj GMO priamo v Piešťanoch! Vyzývajú ľudí ku koordinovanej reakcii na túto udalosť: www.isbab2013.org.

Reakcie médií:

Kontakt:

 

podporte_PREC_s_GMO_small

 

O Iniciatíve “PREČ s GMO! Cesta Budúcnosti”:

Ini­cia­tíva vznikla kvôli nespo­koj­nosti členov OZ Sieť Dobra s akti­vi­tami firmy Mon­santo v ich regi­óne. Spo­lu­prá­cou s aktivistami a dobrovoľníkmi spustili informačnú kampaň za zvýšenie povedomia o vplyve GMO na obyvateľov Slovenska. Zís­kali pod­poru spria­te­le­ných orga­ni­zá­cii a infor­mo­vali verej­nosť. Pub­li­ci­tou si táto akti­vita zís­kala pozor­nosť vere­je­nosti, médii a exis­tu­jú­cich ini­cia­tív podob­ného zamerania. Aktívne na kampani spo­lu­prácujú aktivisti a dobrovoľníci týchto združeni:  Slo­ven­sko bez GMO, Občian­ske zdru­že­nie Slovensko-​​​​Indického Pria­teľstva a OZ SLOVENSKÝ PACIENT, OZ dekriminalizácia.sk.

K ideovým pod­po­ro­va­te­ľom ini­cia­tívy pat­ria: Časo­pis Dieťa, OZ Sĺňava Pieš­ťany, OZ PRO CIVITATE, OZ Ľudia pre lep­šie Pieš­ťany, OZ Kre­a­tívna Brána, Pro­jekt Život, OZ Chyť sa roboty. Iniciatíva získala aj podporu Slovenských nezávislných odborníkov,

Naj­väč­ším bohat­stvom Slo­ven­ska je prí­rodné dedič­stvo a dobrá úrodná pôda vyplý­va­júca z našej polohy. Expe­ri­men­to­va­ním s GMO pre­ne­chá­vame osud našej kra­jiny a kva­litu potra­vín do rúk nad­ná­rod­ných kor­po­rá­cií, kto­rých pri­ori­tami sú iba zisky a nie pros­pech Slo­ven­ska, či jej obyvateľov.

 

Ďakujeme všetkým čo podporili akciu:

Ďakujeme skvelej tanečníčke Vierke, folklóristkam. signatárom petície, diskutérom, prítomným mediám a všetkým účastníkom akcie.