PREČ s GMO: Cesta budúcnosti

„Zem poskytuje dostatok na uspokojenie potrieb každého človeka,
ale nie pre chamtivosť každého človeka.“
(Mahátma Gándhí)

Iniciatíva je mierumilovná a nepodporuje násilné riešenia.

prec s gmo logoIni­cia­tíva PREČ s GMO! Cesta budúcnosti vznikla kvôli nespo­koj­nosti členov OZ Sieť Dobra s akti­vi­tami firmy Mon­santo v ich regi­óne. Spo­lu­prá­cou s OZ Kvas a s dob­ro­voľ­níkmi vytvo­rili tla­čovú správuvideo z tes­to­va­cieho poľa geneticky modifikovaných organizmov (GMO) neďa­leko Boro­viec pri Pieš­ťa­noch. Zís­kali pod­poru spria­te­le­ných orga­ni­zá­cií a infor­mo­vali verej­nosť. Pub­li­ci­tou si táto akti­vita zís­kala pozor­nosť vere­je­nosti, médií a exis­tu­jú­cich ini­cia­tív podob­ného zamerania. Aktívnu koor­di­no­vanú spo­lu­prá­cu na ďalšom postupe ozná­mili aj:  Časo­pis DieťaSlo­ven­sko bez GMOObčian­ske zdru­že­nie Slovensko-​​Indického Pria­teľstva a OZ SLOVENSKÝ PACIENT.

K ďalším pod­po­ro­va­te­ľom ini­cia­tívy pat­ria: OZ Sĺňava Pieš­ťany, OZ PRO CIVITATE, OZ Ľudia pre lep­šie Pieš­ťany, OZ Kre­a­tívna BránaPro­jekt Život, OZ Chyť sa roboty, OZ dekriminalizácia.sk. Naj­väč­ším bohat­stvom Slo­ven­ska je prí­rodné dedič­stvo a dobrá úrodná pôda, čo je dané našou polohou. Expe­ri­men­to­va­ním s GMO pre­ne­chá­vame osud našej kra­jiny a kva­litu potra­vín rukám nad­ná­rod­ných kor­po­rá­cií, kto­rých pri­ori­tami sú iba zisky a nie pros­pech Slo­ven­ska a jej obyvateľov.

PREČO nie je zavádzanie GMO technológií v záujme Slovenska?

 • Varujúce zdokumentované obchodno-politické praktiky korporácie Monsanto (lídra v GMO obore) v iných krajinách.
 • Už dve existujúce GMO  polia môžu pri “optimálnych podmienkach” rozptýliť peľ až 700 km navôkol a kontaminovať celú krajinu!

 • Zdokumentované vplyvy na zdravie a uvoľnenie do životného prostredia.

AKO to urobiť inak?

 • Začať budovať potravinovú suverenitu podľa existujúcich technicky, eticky, ekologicky a ekonomicky prijateľnejších postupov.

 • Zamerať sa na naj­väč­šie bohat­stvo Slo­ven­ska, ktorým je prí­rodné dedič­stvo – voda, pôda a klimatické podmienky na úrovni raja.

 • Zaujať aktívny postoj voči svojim stravovacím návykom, pretože SME TO, ČO JEME.

 Ako podporiť iniciatívu

Ciele iniciatívy:

 1. Zvýšiť povedomie o vplyve zavádzania GMO technológií na obyvateľov Slovenska.
  1. Poukázať na nepotrebnosť, nebezpečnosť a nesúlad so záujmami slovenských obyvateľov
  2. Použiť dostupné prostriedky a zastaviť tieto aktivity na území Slovenska v ich súčasnom rozsahu
 2. Poukazovať na možnosti a realizovať postupné kroky smerujúce k vypestovaniu potravinovej suverenity na Slovensku

Slo­ven­sko ako potra­vi­novo sebes­tačná kra­jina je otáz­kou voľby. Máme potrebný poten­ciál aj zdroje na pro­duk­ciu čistých orga­nic­kých a výživ­ných potra­vín na domá­cej pôde, ktorú je v tejto kva­lite možné aj exportovať.

Don Quijote bojoval s veternými mlynmi. My poukazujeme na problém a transformujeme nespokojnosť na akciu prinášajúcu pozitívnu zmenu.

iniciativa_prec_s_gmo

Ako to urobíme?

Čo je dnes vízia, môže byť v budúcnosti realita. Záleží len na nás!

 

iniciativa_prec_s_gmo