Piešťanskí aktivisti odhaľujú činnosť firmy Monsanto na Slovensku!

Piešťanskí aktivisti odhaľujú činnosť firmy Monsanto na Slovensku!

Piešťany, 27. 8. 2013
Aktivistom sa mailovou komunikáciou podarilo získať od Ministerstva životného prostredia oficiálne potvrdenie pestovania geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na Slovensku! Okrem USA, Kanady a Brazílie sa šíri celosvetový trend odmietania GMO technológií ako nepotrebných a nebezpečných. Aj niektoré susedské krajiny už vyjadrili jasný nesúhlas so zavádzaním GMO na ich území, Maďarsko a Poľsko úplne zakázali pestovanie geneticky modifikovanej kukurice.

Medzinárodná agrochemická spoločnosť Monsanto tento rok oficiálne oznámila svoje úmysly stiahnuť sa z európskych trhov smerom na východ z dôvodu voľnejšej legislatívy ohľadne pestovania GMO. Slovensko je však dôkazom, že Monsanto v skutočnosti pokračuje v aktivitách v Európe. Podľa oficiálnych vyjadrení z Ministerstva životného prostredia je plánovaných osem pozemkov na tzv. “pokusné” polia. V roku 2013 však prebieha pokus “iba” v Borovciach. Okrem Monsanta pôsobia na Slovensku ďalšie tri korporácie: Limagrain Central Europe S.E., SES VanderHave a švajčiarska Syngenta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAdriana Gálová, aktivistka a hovorkyňa iniciatívy povedala: ”Navštívili sme jedno z testovacích polí neďaleko dediny Borovce (okres Piešťany) a zaznamenali pestovanie GMO kukurice. Táto informácia je obzvlášť alarmujúca, nakoľko peľ z GMO rastlín sa mieša s okolitými pôvodnými kultúrami, čím ich kontaminuje. Podľa Ministerstva je v roku 2013 plánované tiež pestovanie takto upravenej cukrovej repy od belgickej spoločnosti SES VanderHave. Vzhľadom na slovenskú situáciu, kde existuje veľa druhov, s ktorými sa GMO môžu potenciálne krížiť, je vysoké nebezpečenstvo rozšírenia mimo testovacie polia.



Riziká GMO rastlín sú dobre zdokumentované. Výsev GMO rastlín ovplyvňuje populácie včiel a motýľov, stav a výživnú schopnosť pôdy a takisto aj ľudské zdravie. Hovoria o tom viaceré výskumy, ktoré však majú často pod tlakom veľkých firiem problémy s publikáciou. Nehovoriac o negatívnych sociálnych dopadoch a dopadoch na lokálne ekonomiky. Príklady z Indie, Veľkej Británie a pod. ukazujú, že korporácie svojimi aktivitami spôsobujú likvidáciu činností veľkého množstva domácich farmárov.

Najväčším bohatstvom Slovenska je prírodné dedičstvo a dobrá úrodná pôda vyplývajúca z našej polohy. Experimentovaním s GMO prenechávame osud našej krajiny a kvalitu potravín rukám nadnárodných korporácií, ktorých prioritami sú iba zisky a nie prospech Slovenska, či jej obyvateľov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aktivisti považujú za dôležité pozastaviť takéto aktivity a vytvárať podmienky pre budovanie dôstojnej budúcnosti. Budúcnosti, ktorá by zodpovedala potrebám obyvateľstva. V rámci týchto aktivít pripravuje OZ Sieť Dobra iniciatívu, súčasťou ktorej bude opísaný súčasný stav, vízia pre Slovensko a prvé kroky, čím môžeme ako jednotlivci, skupiny, či firmy, prispieť ku zmene – pozitívnej zmene, ktorá je aj napriek súčasnému nemilému stavu možná a realistická. Iniciatívu v súčasnosti podporujú Piešťanské OZ: Kvas, Sĺňava Piešťany, PRO CIVITATE, ktoré majú pozitívnu reputáciu v environmentálnych aktivitách. Medzi ďaľších podporovateľov iniciatívy patria: Kreatívna brána, Slovenský Pacient, Projekt Život.

 

O občianskom združení Sieť Dobra

Občian­ske zdru­že­nie Sieť Dobra vzniklo v Apríli 2012 ako právna forma pre rea­li­zá­ciu pro­jek­tov obča­nov sna­žia­cich sa o pozi­tívnu spoločenskú zmenu. K ich dote­raj­ším akti­vi­tám patrí vývoj sociálno-ekonomických inovácií, organizácia spo­lo­čen­ských akcií, vzde­lá­va­cia činnosť, komunitné záhrady a pod. Sieť Dobra spolupracuje s dobrovoľníkmi, akti­vis­tami, občian­skymi združeniami, taktiež s firmami, akademickou obcou, či samosprávou.
Kontakt:
tel.: SR +421 915 505 628 ČR+420 777 549 539 
e-mail: sietdobra@sietdobra.sk
web: //sietdobra.sk

Pridajte sa do skupiny PREČ s GMO! na Facebooku.

podporte_PREC_s_GMO_small