V zdravom tele zdravé potraviny

ČO? Spoločná záhrada!

Vízia pieš­ťan­ských komu­nit­ných záh­rad, kde sa stre­táva krú­žok záh­rad­ká­rov a ľudí, kto­rým záleží na zdra­vej strave, sa už túto jar dala do pohybu. Ak Vás oslo­vuje pred­stava o dostup­nosti čerstvých biopotravín, kon­tak­tujte nás a sle­dujte náš face­book.

..a čítajte ďalej o projekte PRVEJ PIEŠŤANSKEJ KOMUNITNEJ ZÁHRADY.